Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายการคลัง  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการงบประมาณ  การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเตือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายแนะนำฝ่ายการคลัง
การให้บริการฝ่ายการคลัง


เอกสารก่อนติดต่อฝ่ายการคลัง


ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 หมวด 2 การรับเช็คหรือตราสารอื่น


แผ่นพับเอกสารก่อนติดต่อฝ่ายการคลัง
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/0248227%5B1%5D.pdf


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/1111.pdf

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2558 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/2222.PDF

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน ปี 2555
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/3333.pdf


รูปแบบในการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ.2558
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/5555.pdf


การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/6666.pdf


การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์และควบคุมทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/7777.pdf

หลักเกณฑ์การใช้งบประุมาณของสำนักงานเขตๆ ละ 5 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/8888.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมในการมอบอำนาจการจัดซื้อหรือจัดจ้างและค่าธรรมเนียมในการจ้าง
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/9999.pdf

แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/klang/10.pdf


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร.  0 2540  7160  ต่อ  6680-6681 ,  0 2540 7839
โทรสาร0 2540  7160  ต่อ  6681  
E-Mail : khet_minburi@yahoo.com