Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้1. การแจ้งเด็กในเกณฑ์เข้าเรียน
2. การสำรวจรายชื่อเด็กเข้าเกณฑ์ภาคบังคับ
3. การรับเด็กในเกณฑ์บังคับย้ายภูมิลำเนา
4. การขอผ่อนผันยกเว้นเด็กในเกณฑ์
5. การประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

การให้บริการ ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตมีนบุรี

1. การแจ้งเด็กในเกณฑ์เข้าเรียน
          การรับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดเด็กที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ นับตามปีปฏิทิน  โดยให้ผู้ปกครองของเด็กมาแจ้งเกณฑ์ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตที่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เอกสารประกอบ
 1. ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก ตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก ตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. บัตรประชาชนของผู้แจ้ง ตัวจริงพร้อมสำเนารับรอง จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้ หากผู้ปกครองไม่ได้นำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเป็นหลักฐานในการแจ้งเด็กเข้าเรียน ให้มาคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี
ขั้นตอน       
 1. ฝ่ายการศึกษาทำหนังสือถึงฝ่ายทะเบียน ขอรายชื่อเด็กในพื้นที่เขตมีนบุรีที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ของแต่ละปี
 2. ฝ่ายการศึกษาทำหนังสือพร้อมแบบสำรวจข้อมูลการส่งเด็กเข้าเรียน  แจ้งผู้ปกครองเด็กในพื้นที่เขตมีนบุรีที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทางไปรษณีย์  ให้ส่งเด็กเข้าเรียนและแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตมีนบุรี  หรือสถานศึกษาในพื้นที่เขตมีนบุรีแล้วแต่กรณี ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคมของปีปัจจุบันถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปี ถัดไป   โดยนำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง
 3. ฝ่ายการศึกษาทำหนังสือแจ้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตมีนบุรี  ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนและให้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้นๆ  พร้อมรายงานฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตมีนบุรี ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป
 4. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เขตมีนบุรี แจ้งการส่งเด็กในพื้นที่เขตมีนบุรีที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน                         
 5. ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ให้ฝ่ายการศึกษาเชิญโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่เขตมีนบุรีที่จัดการศึกษาภาคบังคับประชุมเพื่อขอความร่วมมือ รายงานการรับแจ้งเด็กในพื้นที่เขตมีนบุรีที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนไปยังฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตมีนบุรีภายในเดือนกรกฏาคม ของทุกปี
 6. ฝ่ายการศึกษาดำเนินการรับแจ้งเด็กเข้าเรียน และสรุปรายงานผลการส่งเด็กในพื้นที่เขตมีนบุรีที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ให้สำนักการศึกษาทราบ ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี 
ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคมของปีปัจจุบันถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปี ถัดไป
ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ
          ชั้น 3  ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตมีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
          โทร 0-2540-7925     โทรสาร 0-2540-7172
เวลาที่ให้บริการ
          เวลา 8.30 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)แจ้งภายในวันที่ 17 พฤษภาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของปีถัดไป
หลักฐานที่ใช้
- สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน

2. การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
          1. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้                  1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
                   1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า  แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสังคม ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          2. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้                  2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก หรืออาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
                    2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
                   2.3 เด็กที่มีความจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
แล้วแต่กรณี
เอกสารประกอบ
 1. แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
ขั้นตอน        ระยะเวลาการผ่อนผัน
 1. กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัว ตามข้อ  1.2.1  และ  1.2.2  ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
 2. กรณีเด็กมีความจำเป็นอื่น  ตามข้อ  1.2.3  ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษา ถ้ามีความจำเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง  ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ
          ชั้น 3  ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตมีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
          โทร 0-2540-7925     โทรสาร 0-2540-7172
เวลาที่ให้บริการ
          เวลา 8.30 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)