Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
          ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การลดมลพิษ และการรักษาภาวะสิ่งแวดล้อม  การให้บริการด้านการรักษาความสะอาด  การเก็บขยะมูลฝอย  การกวาดและดูแลความสะอาดถนนสาธารณูปโภค  การบริการสูบสิ่งปฏิกูล  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การปลูกและการบำรุงรักษาต้นไม้  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ให้บริการประชาชน  ได้แก่
     1. การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บขยะมูลฝอยบนถนนสายหลัก  สายรอง  จัดเก็บทุกวัน  สำหรับตรอกซอยต่างๆ และชุมชนจะจัดเก็บวันเว้นวัน โดยมีการแบ่งพื้นที่การเก็บขนมูลฝอย  จำนวน    3 โซน 
     2. การบริการด้านการกวาดถนนและดูแลความสะอาดสาธารณูปโภคในถนน สายหลัก สายรอง และซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี
     3. การบริการสูบสิ่งปฏิกูล  ประชาชนผู้ใช้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลจะแจ้งความจำนงด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข  02 5407175  ทุกวัน  อัตราค่าธรรมเนียมบริการสูบสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
     4. การปลูกและการบำรุงรักษาต้นไม้  รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้  ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ  ทางเท้า  เกาะกลาง ที่ว่างริมทางเท้าโดยการปลูกและบำรุงต้นไม้ให้เรียบร้อยสวยงาม  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนของการให้บริการประชาชน  สามารถเรียกใช้บริการในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ได้ตามอัตราค่าบริการที่ทางราชการกำหนดตามขนาดต้นไม้และจำนวนเที่ยวในการขนไปกำจัด
 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร.  0 2540  7160  ต่อ  6673-6674 ,  0 2540 7175
โทรสาร 0 2914 5836 
E-Mail : khet_minburi@yahoo.com