Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
3. การจัดเก็บภาษีป้าย
4. การจัดเก็บภาษีกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน               
     และก๊าซปิโตเลียมจากสถานการค้าปลีก


หลักฐานประกอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน (รายใหม่)

 


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร.  0 2540  7160  ต่อ  6670-6671 ,  0 2914 6314
โทรสาร 0 2914 6314   
E-Mail : khet_minburi@yahoo.com