Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

หน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

มีหน้าที่ ควบคุมบังคับการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตรวจสอบควบคุม ดูแลรักษาที่สาธารณะ ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง วางผังเมือง วางผังปรับปรุงบริเวณเฉพาะ หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร วางแผนด้านงบประมาณรับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างฯ ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี การสำรวจเพื่อวางแผนการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ การบำรุงรักษาคูคลอง และท่อระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร./โทรสาร  0 2914 5831 
อีเมล์ : yota_minburi@hotmail.com 
facebook : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี