Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีหน้าที่  ดังนี้
 

1. การระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
2. การควบคุมป้องกันโรค
3. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
4. การขออนุญาตตั้งร้านอาหารหรือ   สะสมอาหาร
5. การขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน หรือขอเข้า ข่ายในตลาด
6. การขออนุญาตใช้สถานที่ทำการค้าเป็นที่น่ารังเกียจ
7. การขออนุญาตจัดตั้งสุสาน และฌาปนาสถาน


หลักฐานประกอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร.  0 2540  7160  ต่อ  6667-6668 ,  0 2914 5834
โทรสาร 0 2914 5834   
E-Mail : khet_minburi@yahoo.com