Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้1. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
2. การส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนต่าง ๆ
3. การดำเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และชุมชนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
4. ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ
5. แสวงหาผู้นำชุมชน เพื่อช่วยเหลือทางราชการ ในการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน
การชัดจูงให้ประชาชนร่วมมือปฏิบัติงานกับทางราชการ


ขั้นตอนการรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
    1. ต้องมายื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร
    2. ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตมีนบุรี
    3. ผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าทำศพต้องมีฐานะยากจนและมีชื่ออยู่ในข้อมูลจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ) และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
    1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องฯ อย่างละ 1 ใบ
    2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต อย่างละ 1 ใบ และสำเนาใบมรณะบัตร 2 ใบ
    3. สำเนาบัตรประธานชุมชน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี
โทร.  0 2540  7160  ต่อ  6686-6688 ,  0 2540 7901  , 0 2540 7169
โทรสาร 0 2540 7901   
E-Mail : khet_minburi@yahoo.com