Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
19/02/2015 คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอโอนการดำเนินกิจการ ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
17/02/2015 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1