Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
12/01/2021 แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดาวน์โหลด
15/12/2020 คำร้องและแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ดาวน์โหลด
29/09/2020 ส.ค.3 ดาวน์โหลด
29/09/2020 ส.ค.2 ดาวน์โหลด
29/09/2020 ส.ค.1 ดาวน์โหลด
29/09/2020 แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคม(แบบฟอร์ม) ดาวน์โหลด
29/09/2020 ตัวอย่างรายงานการประชุมสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 ตัวอย่างการจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 ข้อบังคับสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 หนังสือคำมั่นสัญญา ดาวน์โหลด
29/09/2020 รายงานการตรวจตราและควบคุมการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
29/09/2020 ม.น.2 ดาวน์โหลด
29/09/2020 ม.น.1 ดาวน์โหลด
29/09/2020 แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ดาวน์โหลด
29/09/2020 บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ ดาวน์โหลด
29/09/2020 ตัวอย่างข้อบังคับมูลนิธิ-รายงานประชุม ดาวน์โหลด
29/09/2020 ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มูลนิธิ ดาวน์โหลด
28/09/2020 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ดาวน์โหลด
28/09/2020 แบบรับรองของบุคคลผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2