Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
20/05/2015 แบบคำรับรอง (แทนโฉนดที่ดิน) ดาวน์โหลด
20/05/2015 เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นของเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง ... ดาวน์โหลด
23/02/2015 หนังสือชี้แจงรายละเอียด คณะบุคคล ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 แบบฟอร์มคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 แบบฟอร์มการจดทะเบียนเว็บไซต์ ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
23/02/2015 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำร้องขออนุญาตการต่างๆ ดาวน์โหลด
19/02/2015 หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับสาธารณภัย ดาวน์โหลด
19/02/2015 เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ดาวน์โหลด
17/02/2015 แบบบันทึกถ้อยคำคณะกรรมการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
17/02/2015 แบบรายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
17/02/2015 แบบรายงานการตรวจตราและควบคุมการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1