Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
29/09/2020 ส.ค.3 ดาวน์โหลด
29/09/2020 ส.ค.2 ดาวน์โหลด
29/09/2020 ส.ค.1 ดาวน์โหลด
29/09/2020 แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคม(แบบฟอร์ม) ดาวน์โหลด
29/09/2020 ตัวอย่างรายงานการประชุมสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 ตัวอย่างการจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 ข้อบังคับสมาคม ดาวน์โหลด
29/09/2020 หนังสือคำมั่นสัญญา ดาวน์โหลด
29/09/2020 รายงานการตรวจตราและควบคุมการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
29/09/2020 ม.น.2 ดาวน์โหลด
29/09/2020 ม.น.1 ดาวน์โหลด
29/09/2020 แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ดาวน์โหลด
29/09/2020 บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ ดาวน์โหลด
29/09/2020 ตัวอย่างข้อบังคับมูลนิธิ-รายงานประชุม ดาวน์โหลด
29/09/2020 ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มูลนิธิ ดาวน์โหลด
28/09/2020 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ดาวน์โหลด
28/09/2020 แบบรับรองของบุคคลผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
20/05/2015 แบบคำรับรอง (แทนโฉนดที่ดิน) ดาวน์โหลด
20/05/2015 เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นของเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง ... ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2