Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งของดี

วัดบางเพ็งใต้
        บริเวณวัดมีการตกแต่งปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมเป็นระเบียบสวยงาม และสถาปัตยกรรม การสร้างโบสถ์ ศาลาการเปรียญ หอพระ ฯลฯ เป็นศิลปกรรมไทยมีความสวยงาม


วัดแสนสุข
        เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกับจังหวัดมีนบุรี ในอดีต มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง และมีมณฑปพระพุทธบาทจำลองอยู่หน้าอุโบสถ


อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552

        ตั้งอยู่บนถนนสีหบุรานุกิจภายในสำนักงานเขตมีนบุรีเดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดมีนบุรี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัฃกาลที่ 5) สร้างด้วยไม้สัก เป็นสถานถาปัตยกรรมผสมระหว่างสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชื่อพิพิธภัณฑ์ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชากาลที่ 9 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ เอกสาร ศิลปวัฒนธรรม และข้อมูลวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาของเมืองมีนบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน


คลองแสนแสบ
        เป็นคลองประวัติศาสตร์ซึ่งขุดในสมัย รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2300 เป็นคลองขุดซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทย ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองยังคงสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทย เช่นในอดีต มีการพัฒนาลำคลองให้ใสสะอาด ปราศจากผักตบชวา มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำธรรมชาติ มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และปลาสวยงาม


ไร่หญ้ามีนบุรี

        เป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวมีนบุรี ซึ่งมีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอาชีพดั้งเดิมที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ มีพื้นที่ ประมาณ 2,845 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Amazing Agricultural Heritage  ดูงานด้านการเกษตรในกระบวนการขั้นตอนการผลิต รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตไร่หญ้าควบคู่กับไม้ดอก ไม้ประดับ


พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋ว (อู่เรือจิ๋ว)
        เป็นโรงงานผลิตเรือจำลอง โดยใช้ฝีมือหัตถกรรมอย่างปราณีตสวยงาม ซึ่งผลิตด้วยไม้แบบครบวงจร มีห้องโชว์รูม จำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือจำลอง โรงงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านบัวขาว ซอย 22