Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี


นายสมเกียรติ วัลลภธารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก

นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงขวาง


นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน


นางศิริพร วรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนสุข


นางสาวกรุณา อาดัม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์


น.ส.วรรณิดา พรหมพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาคู้


นายมาโนช ขะมันจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางชัน


นางชณัญ ธราวรรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ


นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสาม


นางผกาวรรณ นันทวิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนมีนบุรี


นางจุไรรัตน์ ดาวังปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะ


นางทิวาพร อนันตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองต้นนุ่นนางสาวศิรภัสสร ฮั้งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์