Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี


นายสมเกียรติ วัลลภธารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
โทร. 0 2172 5159

นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงขวาง
โทร. 0 2543 8400


นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
โทร. 0 2543 8669


นางศิริพร วรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนสุข
โทร. 0 2540 7241


นางสาวกรุณา อาดัม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
โทร. 0 2543 8452


น.ส.วรรณิดา พรหมพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาคู้
โทร. 0 2186 0510


นายมาโนช ขะมันจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
โทร. 0 2517 2157


นางชณัญ ธราวรรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
โทร. 0 2240 2207


นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสาม
โทร. 0 2543 8111


นางผกาวรรณ นันทวิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนมีนบุรี
โทร. 0 2540 7137


นางจุไรรัตน์ ดาวังปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะ
โทร. 0 2543 8333


นางทิวาพร อนันตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
โทร. 0 2543 8222นางสาวศิรภัสสร ฮั้งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
โทร. 0 2175 4100

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563