Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตมีนบุรี ฝ่ายข้าราชการประจำนายไพโรจน์ จันทรอด
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
โทร. 0 2540 7157

 


นายศักดิ์ชัย ใสสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
โทร. 0 2540 7161


นางสาวจตุพร โอฬาระวัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
โทร. 0 2540 7158


นางสาวสุมาลี นาคธน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. 0 2540 7214


พันจ่าโท พสธร ครองไกรเวช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0 2540 7155นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
โทร. 0 2914 5831

 


นางสาวรุ่งมณี สีนวลสด 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
โทร. 0 2914 5834


นางสาววรรณา เพียวอยู่
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
โทร. 0 2914 5830


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายรายได้
โทร. 0 2914 6314


นายสมศักดิ์ โชติศรีสกุล
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
โทร. 0 2540 7490


นายเสรี สุชาฏา
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร. 0 2540 7175


นางสาวมยุรี บัตรประทาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โทร. 0 2540 7901


นายพิชัย คงมา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร. 0 2540 7172

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564