Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตมีนบุรี ฝ่ายข้าราชการประจำนายไพโรจน์ จันทรอด
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

 


นายศักดิ์ชัย ใสสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


นายชัชชญา ขำจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


นางสาวสุมาลี นาคธน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางนิตยา แพร่หลวง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนายอิสระ นามถกล
หัวหน้าฝ่ายโยธา
 


นางสาวรุ่งมณี สีนวลสด 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล


นางสาวสุจิตรา สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


นางผานิต ธาวินพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายรายได้


นายทักษิณ สท้านวัตร์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


นายเสรี สุชาฏา
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


นางสาวมยุรี บัตรประทาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


นายสมานมิตร แยงไธสง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา