Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/ita/o40.pdf


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/ita/o41.pdf