Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2563

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 366 - 366
2. แจ้งย้ายออก 605 - 605
3. แจ้งเกิด 116 195 311
4. แจ้งตาย 52 47 99
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,753 672 2,425
6. สมรส 90 124 214
7. หย่า 66 49 115

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 240 - 240
2. แจ้งย้ายออก 484 - 484
3. แจ้งเกิด 121 191 312
4. แจ้งตาย 46 51 97
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,283 569 1,852
6. สมรส 177 167 344
7. หย่า 55 44 99

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 480 - 480
2. แจ้งย้ายออก 473 - 473
3. แจ้งเกิด 124 186 310
4. แจ้งตาย 46 67 113
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,505 705 2,210
6. สมรส 95 120 215
7. หย่า 54 46 100

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 39 - 39
2. แจ้งย้ายออก 333 - 333
3. แจ้งเกิด 139 210 349
4. แจ้งตาย 32 50 82
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 18 6 24
6. สมรส 57 49 106
7. หย่า 30 19 49

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 456 - 456
2. แจ้งย้ายออก 494 - 494
3. แจ้งเกิด 155 233 388
4. แจ้งตาย 48 72 120
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 736 412 1,148
6. สมรส 79 72 151
7. หย่า 42 45 87

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 1,381 - 1,381
2. แจ้งย้ายออก 617 - 617
3. แจ้งเกิด 138 207 345
4. แจ้งตาย 45 68 113
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,984 749 2,733
6. สมรส 107 90 197
7. หย่า 51 62 113

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 606 - 606
2. แจ้งย้ายออก 535 - 535
3. แจ้งเกิด 147 222 369
4. แจ้งตาย 33 51 84
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,445 628 2,073
6. สมรส 96 65 161
7. หย่า 41 33 74

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 668 - 668
2. แจ้งย้ายออก 591 - 591
3. แจ้งเกิด 145 218 363
4. แจ้งตาย 43 65 108
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,534 724 2,258
6. สมรส 99 77 176
7. หย่า 51 37 88

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 613 - 613
2. แจ้งย้ายออก 603 - 603
3. แจ้งเกิด 158 238 396
4. แจ้งตาย 43 66 109
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,428 611 2,039
6. สมรส 112 89 201
7. หย่า 49 44 93

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 631 - 631
2. แจ้งย้ายออก 508 - 508
3. แจ้งเกิด 106 161 267
4. แจ้งตาย 37 57 94
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,621 772 2,393
6. สมรส 100 89 189
7. หย่า 53 35 88

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 655 - 655
2. แจ้งย้ายออก 458 - 458
3. แจ้งเกิด 94 143 237
4. แจ้งตาย 30 47 77
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,916 769 2,685
6. สมรส 83 65 148
7. หย่า 46 42 88

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 669 - 669
2. แจ้งย้ายออก 469 - 469
3. แจ้งเกิด 93 139 232
4. แจ้งตาย 41 61 102
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,916 768 2,684
6. สมรส 133 62 195
7. หย่า 48 30 78