Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/pan/Doc1.pdf