Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     - การใช้รถราชการประจำปี 2562 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี
       ผลและการจัดการความเสี่ยง


​       ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
 
​       การดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต