Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2562

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 263 - 263
2. แจ้งย้ายออก 511 - 511
3. แจ้งเกิด 101 224 325
4. แจ้งตาย 48 57 105
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,412 699 2,111
6. สมรส 151 140 291
7. หย่า 53 57 110
 
                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 305 - 305
2. แจ้งย้ายออก 473 - 473
3. แจ้งเกิด 101 162 263
4. แจ้งตาย 47 58 105
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,416 659 2,075
6. สมรส 216 246 462
7. หย่า 61 45 106
 
                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 318 - 318
2. แจ้งย้ายออก 509 - 509
3. แจ้งเกิด 74 182 256
4. แจ้งตาย 52 59 111
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,782 641 2,423
6. สมรส 140 164 304
7. หย่า 55 53 108

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 307 - 307
2. แจ้งย้ายออก 491 - 491
3. แจ้งเกิด 98 191 289
4. แจ้งตาย 51 59 110
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,314 494 1,808
6. สมรส 98 90 188
7. หย่า 57 63 120

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 378 - 378
2. แจ้งย้ายออก 579 - 579
3. แจ้งเกิด 91 187 278
4. แจ้งตาย 53 70 123
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,230 631 1,861
6. สมรส 128 137 265
7. หย่า 61 56 117

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 314 - 314
2. แจ้งย้ายออก 545 - 545
3. แจ้งเกิด 107 182 289
4. แจ้งตาย 48 52 100
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,732 587 2,319
6. สมรส 101 102 203
7. หย่า 48 51 99

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 197 - 197
2. แจ้งย้ายออก 468 - 468
3. แจ้งเกิด 120 165 285
4. แจ้งตาย 52 59 111
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,207 615 1,822
6. สมรส 109 93 202
7. หย่า 47 43 90

                                  สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 287 - 287
2. แจ้งย้ายออก 495 - 495
3. แจ้งเกิด 125 185 310
4. แจ้งตาย 48 52 100
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,280 632 1,912
6. สมรส 127 127 254
7. หย่า 58 62 120

                                  สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 287 - 287
2. แจ้งย้ายออก 495 - 495
3. แจ้งเกิด 125 185 310
4. แจ้งตาย 48 52 100
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,280 632 1,912
6. สมรส 127 127 254
7. หย่า 58 62 120

                                  สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 289 - 289
2. แจ้งย้ายออก 522 - 522
3. แจ้งเกิด 111 201 312
4. แจ้งตาย 55 60 115
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,674 728 2,402
6. สมรส 86 82 168
7. หย่า 52 52 104

                                  สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 328 - 328
2. แจ้งย้ายออก 343 - 343
3. แจ้งเกิด 101 166 267
4. แจ้งตาย 53 64 117
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,094 526 1,620
6. สมรส 101 93 194
7. หย่า 51 42 93

                                  สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 504 - 504
2. แจ้งย้ายออก 756 - 756
3. แจ้งเกิด 121 211 332
4. แจ้งตาย 60 65 125
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,317 491 1,808
6. สมรส 84 77 161
7. หย่า 55 59 114