Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2562

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 263 - 263
2. แจ้งย้ายออก 511 - 511
3. แจ้งเกิด 101 224 325
4. แจ้งตาย 48 57 105
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,412 699 2,111
6. สมรส 151 140 291
7. หย่า 53 57 110
 
                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 305 - 305
2. แจ้งย้ายออก 473 - 473
3. แจ้งเกิด 101 162 263
4. แจ้งตาย 47 58 105
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,416 659 2,075
6. สมรส 216 246 462
7. หย่า 61 45 106
 
                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 318 - 318
2. แจ้งย้ายออก 509 - 509
3. แจ้งเกิด 74 182 256
4. แจ้งตาย 52 59 111
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,782 641 2,423
6. สมรส 140 164 304
7. หย่า 55 53 108

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 307 - 307
2. แจ้งย้ายออก 491 - 491
3. แจ้งเกิด 98 191 289
4. แจ้งตาย 51 59 110
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,314 494 1,808
6. สมรส 98 90 188
7. หย่า 57 63 120

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 378 - 378
2. แจ้งย้ายออก 579 - 579
3. แจ้งเกิด 91 187 278
4. แจ้งตาย 53 70 123
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,230 631 1,861
6. สมรส 128 137 265
7. หย่า 61 56 117

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 314 - 314
2. แจ้งย้ายออก 545 - 545
3. แจ้งเกิด 107 182 289
4. แจ้งตาย 48 52 100
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,732 587 2,319
6. สมรส 101 102 203
7. หย่า 48 51 99