Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2561

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 320 - 320
2. แจ้งย้ายออก 548 - 548
3. แจ้งเกิด 135 207 342
4. แจ้งตาย 55 70 125
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,978 950 2,928
6. สมรส 114 153 267
7. หย่า 48 49 97
 
                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 332 - 332
2. แจ้งย้ายออก 542 - 542
3. แจ้งเกิด 127 161 288
4. แจ้งตาย 50 42 92
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,645 842 2,487
6. สมรส 228 224 452
7. หย่า 54 84 138
 
                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 350 - 350
2. แจ้งย้ายออก 587 - 587
3. แจ้งเกิด 123 210 333
4. แจ้งตาย 55 52 107
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,915 902 2,817
6. สมรส 88 117 205
7. หย่า 59 65 124

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 291 - 291
2. แจ้งย้ายออก 541 - 541
3. แจ้งเกิด 113 203 316
4. แจ้งตาย 47 61 108
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,582 713 2,295
6. สมรส 72 91 163
7. หย่า 50 41 91

                          สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 412 - 412
2. แจ้งย้ายออก 596 - 596
3. แจ้งเกิด 108 204 312
4. แจ้งตาย 47 50 97
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,901 898 2,799
6. สมรส 110 123 233
7. หย่า 77 78 155

                    สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 298 - 298
2. แจ้งย้ายออก 477 - 477
3. แจ้งเกิด 102 182 284
4. แจ้งตาย 36 51 87
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,487 816 2,303
6. สมรส 68 111 179
7. หย่า 46 53 99
 
                    สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 251 - 251
2. แจ้งย้ายออก 488 - 488
3. แจ้งเกิด 91 202 293
4. แจ้งตาย 47 55 102
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,267 666 1,933
6. สมรส 92 84 176
7. หย่า 56 47 103

              สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 283 - 283
2. แจ้งย้ายออก 511 - 511
3. แจ้งเกิด 136 202 338
4. แจ้งตาย 51 55 106
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,383 683 2,066
6. สมรส 119 118 237
7. หย่า 45 46 91

            สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 268 - 268
2. แจ้งย้ายออก 508 - 508
3. แจ้งเกิด 112 210 322
4. แจ้งตาย 49 54 103
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,266 667 1,933
6. สมรส 97 109 206
7. หย่า 48 46 94
 
            สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 318 - 318
2. แจ้งย้ายออก 571 - 571
3. แจ้งเกิด 128 211 339
4. แจ้งตาย 45 52 97
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,639 713 2,352
6. สมรส 107 86 193
7. หย่า 56 36 92
 
         สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 376 - 376
2. แจ้งย้ายออก 576 - 576
3. แจ้งเกิด 111 202 313
4. แจ้งตาย 50 54 104
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,266 656 1,922
6. สมรส 102 115 217
7. หย่า 55 61 116

        สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 280 - 280
2. แจ้งย้ายออก 340 - 340
3. แจ้งเกิด 121 215 336
4. แจ้งตาย 47 54 101
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,279 562 1,841
6. สมรส 113 116 229
7. หย่า 47 38 85