Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำนักงานเขตมีนบุรี
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
 
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มีนบุรี 45,432 51,784 97,216 33,961 40,892 74,853 46,847
แสนแสบ 21,830 23,378 45,208 16,304 18,221 34,525 14,018
รวมทั้งสิ้น 67,262 75,162 142,424 50,265 59,113 109,378 60,865