Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำนักงานเขตมีนบุรี
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563
 
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มีนบุรี 45,526 51,961 97,487 34,134 41,201 75,335 47,115
แสนแสบ 21,863 23,354 45,217 16,441 18,293 34,734 14,208
รวมทั้งสิ้น 67,389 75,315 142,704 50,575 59,494 110,069 61,323