Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำนักงานเขตมีนบุรี
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563
 
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มีนบุรี 45,294 51,766 97,060 34,217 41,316 75,533 47,281
แสนแสบ 21,856 23,355 45,211 16,451 18,351 34,802 14,290
รวมทั้งสิ้น 67,150 75,121 142,271 50,668 59,667 110,335 61,571