Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2560

     สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 324 - 324
2. แจ้งย้ายออก 608 - 608
3. แจ้งเกิด 155 230 385
4. แจ้งตาย 59 43 102
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,023 947 2,970
6. สมรส 104 116 220
7. หย่า 47 55 102
 
      สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 373 - 373
2. แจ้งย้ายออก 570 - 570
3. แจ้งเกิด 132 189 321
4. แจ้งตาย 50 44 94
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,610 813 2,423
6. สมรส 168 183 351
7. หย่า 60 48 108
 

                                   สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 414 - 414
2. แจ้งย้ายออก 692 - 692
3. แจ้งเกิด 159 208 367
4. แจ้งตาย 56 70 126
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,116 994 3,110
6. สมรส 116 134 250
7. หย่า 71 56 127
 
 
                                   สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 336 - 336
2. แจ้งย้ายออก 617 - 617
3. แจ้งเกิด 143 229 372
4. แจ้งตาย 50 36 86
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,270 775 3,045
6. สมรส 92 67 159
7. หย่า 53 44 97
 
 
                                  สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 463 - 463
2. แจ้งย้ายออก 698 - 698
3. แจ้งเกิด 101 264 365
4. แจ้งตาย 30 52 82
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,255 859 3,114
6. สมรส 115 123 238
7. หย่า 69 61 130
   
                                     สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 370 - 370
2. แจ้งย้ายออก 629 - 629
3. แจ้งเกิด 121 254 375
4. แจ้งตาย 48 62 110
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,840 907 2,747
6. สมรส 92 102 194
7. หย่า 56 53 109
 
                                    สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 371 - 371
2. แจ้งย้ายออก 687 - 687
3. แจ้งเกิด 152 231 383
4. แจ้งตาย 42 50 92
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,874 833 2,707
6. สมรส 87 77 164
7. หย่า 50 55 105
 
 
                                        สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 343 - 343
2. แจ้งย้ายออก 614 - 614
3. แจ้งเกิด 132 220 352
4. แจ้งตาย 47 58 105
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,580 855 2,435
6. สมรส 117 125 242
7. หย่า 47 40 87
 
                                     สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 366 - 366
2. แจ้งย้ายออก 646 - 646
3. แจ้งเกิด 130 271 401
4. แจ้งตาย 61 48 109
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,640 793 2,433
6. สมรส 119 95 214
7. หย่า 61 39 100
 
 
                                        สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 321 - 321
2. แจ้งย้ายออก 597 - 597
3. แจ้งเกิด 126 245 371
4. แจ้งตาย 47 50 97
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,756 272 2,028
6. สมรส 89 90 179
7. หย่า 46 32 78
 
                                        สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 447 - 447
2. แจ้งย้ายออก 658 - 658
3. แจ้งเกิด 115 246 361
4. แจ้งตาย 43 36 79
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,640 806 2,446
6. สมรส 109 98 207
7. หย่า 46 54 100
 
                                        สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายการ จำนวนผู้รับบริการ
กทม. ต่างจังหวัด รวม
1. แจ้งย้ายเข้า 298 - 298
2. แจ้งย้ายออก 528 - 528
3. แจ้งเกิด 185 242 427
4. แจ้งตาย 44 49 93
5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน 1,559 727 2,286
6. สมรส 96 93 189
7. หย่า 31 49 80