Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน  >>    คลิ๊กที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร         >>    คลิ๊กที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่          >>    คลิ๊กที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   >>    คลิ๊กที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ      >>    คลิ๊กที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    >>   คลิ๊กที่นี่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   >>   คลิ๊กที่นี่
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 
แผนการดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี    >>  คลิ๊กที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   >>   คลิ๊กที่นี่
 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)  >>  คลิ๊กที่นี่
 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)  >>  คลิ๊กที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    >>   คลิ๊กที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ   >>  คลิ๊กที่นี่
O17 E-Service   >>  คลิ๊กที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส   >>  คลิ๊กที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   >>  คลิ๊กที่นี่ และ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ   >>  คลิ๊กที่นี่ และ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   >>  คลิ๊กที่นี่ 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   >>  คลิ๊กที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   >>  คลิ๊กที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   >>  คลิ๊กที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   >>  คลิ๊กที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต      >>  คลิ๊กที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   >>  คลิ๊กที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   >>  คลิ๊กที่นี่
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   >>  คลิ๊กที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   >>  คลิ๊กที่นี่
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   >>  คลิ๊กที่นี่
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   >>  คลิ๊กที่นี่
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส   >>  คลิ๊กที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ   >>  คลิ๊กที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   >>  คลิ๊กที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   >>  คลิ๊กที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   >>  คลิ๊กที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   >>  คลิ๊กที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   >>  คลิ๊กที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   >>  คลิ๊กที่นี่