Main Menu
BANGKOK PORTAL BANGKOK PORTAL
เว็บลิ้งค์
 
สิ่งที่ต้องรู้ COVID-19 
http://www.prbangkok.com/th/how-covid19/
 
กรมควบคุมโรค 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
 
ข้อมูลเมืองพี่เมืองน้อง 
https://www.youtube.com/watch?v=62_qNXKbzh0
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม 
https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/search_ops.php
 
Guidebook for International Residents in Bangkok คู่มือเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสาหรับชาวต่างชาติ 
http://iad.bangkok.go.th/th/node/4423
 
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
http://plan4bangkok.com/index.html
 
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=shownews&idnews=EX3770
 
แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
https://www.senate.go.th
 
รัฐบาลไทย 
http://www.thaigov.go.th/
 
กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000301/pdf/anti-corruption/Framework.pdf
 
โครงการนำร่องจองคิวรับบริการงานทะเบียนออนไลน์ 
http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&43-News&type=detail&id=7967
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
http://www.bangkok.go.th/rspgbma
 
Museum Thailand 
http://www.museumthailand.com
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
http://www.bangkok.go.th/main/page.php?379-GINFO
 
"โครงการน่าตรวจสอบ" สำนักงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานคร 
http://www.bangkok.go.th/iaud/page/top/1102/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A
 
ห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
http://www.sddebook.com/
 
ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน ที่สำรวจด้วยดาวเทียม 
http://www2.cgistln.nu.ac.th/fire/
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
http://www.bangkok.go.th/main/page.php?366
 
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
http://chaophrayaforall.com/
 
สาระดีๆจากศาลปกครอง 
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
 
คลังข่าวมหาดไทย 
http://newskm.moi.go.th/
 
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
http://www.bangkok.go.th/rongtook
 
กองการท่องเที่ยว 
http://www.bangkoktourist.com
 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
http://www.bangkok.go.th/finance/
 
กองการต่างประเทศ 
http://iad.bangkok.go.th/
 
กทม. สมัครสอบแข่งขันฯ 
http://www.bangkok.go.th/exam/
 
สำนักการตลาด กทม. แหล่งรวมข่าวสาร ตลาดชุมชนของคน กทม. 
http://www.bangkokmarket.go.th/
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
http://www.gprocurement.go.th/
 
ระบบสารสนเทศใบอนุญาตยิ้ม 
http://smilepermit.bangkok.go.th
 
เว็บไซต์ท่องเที่ยวเขตหนองจอก 
http://www.nongchoktravel.com
 
กรุงเทพฯเป็นเมืองหนังสือโลก 
http://www.bangkokreadforlife.com/
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
http://www.bangkok.go.th/th/page/?142-ศูนย์บริการสาธารณสุข
 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) 
http://e-library.bangkok.go.th/
 
เส้นทางท่องเที่ยวและของดีเขตดุสิต 
http://office.bangkok.go.th/dusit/travel
 
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
http://cpd.bangkok.go.th/files/admin/index01.html
 
กองสร้างเสริมสุขภาพ 
http://www.bangkokyouthclub.com/
 
ช้อมูลสภาวะน้ำและอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
http://weather.bangkok.go.th/
 
เว็บไซต์การท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อย 
http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi/bangkoknoitour/
 
ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 
http://www.taweewattanayouthcenter.tht.in/
 
Bangkok GIS 
http://www.bangkokgis.com/
 
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 
http://www.bangkok.go.th/fiic/
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
http://www.lawamendment.go.th/DialogFirst.asp?Mode=1&ID=864&FaID=
 
ศักยภาพและความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ด้านขนส่งมวลชน 
http://www.bangkok.go.th/th/BRT_BTS
 
รถไฟฟ้า BTS 
http://www.bts.co.th/
 
รายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ 
http://www.bkktraffic.com/sign/?lang=th
 
เรด้าร์ตรวจอากาศ 
http://dds.bangkok.go.th/Radar/pics/radarc.jpg
 
สำนักสิ่งแวดล้อม  
http://203.155.220.174/
 
เว็บไซต์สังคมออนไลน์เพื่อผู้สูงอายุ  
http://www.oldisyounginbkk.com/site/flash/#/front
 
กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก.  
http://www.bangkok.go.th/pcd/
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย  
http://office.bangkok.go.th/healthsector2_1/service41/home.php
 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/service/download/website%20standart.pdf

Highlight Link