image
Main Menu
BANGKOK PORTAL
สมัครสมาชิก
ลงทะเบียน
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก :
ผู้ขอสมัครสมาชิก www.bangkok.go.th กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
  • การสมัครสมาชิก www.bangkok.go.th ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ www.bangkok.go.th ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิ ประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ www.bangkok.go.th หากทีมงาน www.bangkok.go.th ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัคร สมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  • ผู้สมัครต้องยินยอมให้ www.bangkok.go.th ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบ พบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง www.bangkok.go.th ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบ เรียบร้อยภายใน www.bangkok.go.th หากท่านละเมิด ทีมงาน www.bangkok.go.th มีสิทธิ์ยกเลิกเป็นสมาชิกได้
  • ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน www.bangkok.go.th จะไม่เปิดเผย ข้อมูลของท่าน ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก www.bangkok.go.th จะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ทีมงาน www.bangkok.go.th ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว ให้ทราบล่วงหน้า - ทีมงาน www.bangkok.go.th ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้า
ยอมรับข้อตกลง

Highlight Link