image
Main Menu
BANGKOK

การกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

เฉพาะในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร