image
Main Menu
BANGKOK

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
             
                 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

                 ข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562


หลักเกณฑ์

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก

§ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

§ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

§ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

§ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11

§ กฎ ก.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนายการระดับสูง พ.ศ. 2557

§  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

§  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร

§ หลักเกณฑ์การรับโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

§ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

§ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครจากข้าราชการประเภทหนึ่งไปเป็นข้าราชการอีกประเภทหนึ่ง

§ หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการมาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

§ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

§  หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

§  หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครู สำนักพัฒนาสังคม

§  อนุมัติหลักการรับโอนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ

§  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน

§  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา

§  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

§  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

§ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

§  ระเบียบ ก.ก.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560

§  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

§  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์

§  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

§ ตาม มติ ก.ก. ครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

§ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

§ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

§ วิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

§ กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการสูง พ.ศ. 2557

§ กฎ ก.ก. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2559

§ มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 และครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามบทเฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

§ มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 และครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2552