image
Main Menu
BANGKOK
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)


ารดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการ กทม.สามัญ)
01. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฯ 2554
02. การกำหนดตำแหน่ง
03. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
04. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
05. การโอน
06. การรักษาการในตำแหน่ง
07. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
08. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
09. การเลื่อนเงินเดือน
10. ก.พ.7 และคู่มือการจัดทำ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับข้าราชการฯ
11. การกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง กทม. และ พนักงาน กทม.
12. การลาออกจากราชการ
13. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ กทม.
14. การอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการคุ้มครองระบบคุณธรรม
15. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร
  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.)
 01. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 02. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
 03. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา
 04. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน
 05. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน
 06. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 07. การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน
 08. การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีและเลื่อนวิทยฐานะ
 09. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 10. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
 11. การดำเนินการทางวินัย
 12. การลาออกจากราชการ

  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้าง กทม.)
01. การลาและจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
02. 
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
03. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร


การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการฯ


โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Highlight Link