image
Main Menu
BANGKOK

การประเมินและจัดการความเสี่่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

“โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล”  

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

- หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน- หน่วยงานระดับสำนักงานเขต

 

Highlight Link