image
Main Menu
BANGKOK

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

+ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน                                 
    Download    (หนังสือสำนักงาน ก.ก.ที่ กท 0306/2414 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)


+ การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน                                                                                
    Download     (หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/422 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

- หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน- หน่วยงานระดับสำนักงานเขต

 

Highlight Link