Main Menu
BANGKOK
รายงานผลการสำรวจความพอใจการให้บริการ
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูลจาก กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนปี 2561
 
(ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)