Main Menu
BANGKOK
มาตรฐานการให้บริการ
 

มาตรฐานการให้บริการ ณ สำนักงานเขต

 
1. ฝ่ายทะเบียน   ายละเอียด
2. ฝ่ายปกครอง   รายละเอียด
3. ฝ่ายโยธา   รายละเอียด
4. ฝ่ายเทศกิจ   รายละเอียด
5. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ   รายละเอียด
6. ฝ่ายรายได้   รายละเอียด
    - คู่มือสำหรับประชาชน   รายละเอียด
7. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   รายละเอียด