image
Main Menu
BANGKOK

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


 

ไฟล์ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
๑. ประมาณการรายรับ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสังเขป๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร