image
Main Menu
BANGKOK
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร

รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

 

 

รายปี

 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด