image
Main Menu
BANGKOK

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร

รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด

รายละเอียด


 

 

รายปี

 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด

รายละเอียด


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒