image
Main Menu
BANGKOK
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

                      กรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียนด้วยการริเริ่มโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" ตั้งแต่ 2559 โดยพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพหานครที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทย ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ทะเลกรุงเทพ” ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” จนถึงปัจจุบันสามารถปลูกต้นโกงกางไปแล้ว 210 ไร่ ใช้ต้นกล้าโกงกาง จำนวน 168,000 ต้น และจะส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายปลูกให้ได้ 3,000 ไร่ ในอนาคตยังวางแผนที่จะก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล จากจุดชมวิวบางขุนเทียน บรรจบกับสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ จุดชมปลาโลมา ช่วงตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือขี่จักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เลียบชายทะเล นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานครด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม “ปั่น ไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน” ในวันนี้ จะได้สัมผัสบรรยากาศป่าชายเลนบางขุนเทียนและได้ปลูกป่าชายเลน รวมทั้งจะมีความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมคืนพื้นที่สีเขียวให้กับทะเลกรุงเทพฯ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ กลับมาเป็นทะเลกรุงเทพฯ ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามต่อไป
____________________________