image
Main Menu
BANGKOK
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ทุ่งครุรวมใจ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
 

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทุ่งครุรวมใจ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 62) พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และปล่อยแถว “ขบวนรณรงค์ทุ่งครุรวมใจ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดยาเสพติด” เริ่มจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถึงตลาดทุ่งครุพลาซา ทั้งนี้สำนักงานเขตทุ่งครุจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อประสานครามร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านยาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานเขตทุ่งครุ สถานศึกษา อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกองทุนแม่ภาคประชาชน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทุ่งครุ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ สถานีตำรวจนครบางราษฎร์บูรณะ กรมทหารสื่อสารที่ 1 หน่วยราชการ สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ รวม 1,000 คน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ

           รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากสถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ยาเสพติดทุกชนิดจะเริ่มในช่วงเด็กหรือเยาวชนแทบทั้งสิ้น และผู้ใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มอายุลดลงเรื่อยๆ ประกอบกับรูปแบบในการกระทำผิดของกระบวนการยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งด้านอาชญากรรม สาธารณสุข สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และด้านชุมชนโดยรวม ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายยาเสพติดซึ่งทำลายสุขภาพของผู้เสพ ทำลายครอบครัว ทำลายอนาคต และทำให้เกิดปัญหาต่อสังคม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านยาเสพติด กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ในการดูแลสังคมของเรา พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพของกรุงเทพมหานครให้ยั่งยืนต่อไป

----------------------------