image
Main Menu
BANGKOK

อำนาจหน้าที่  กรุงเทพมหานครจัดรูปแบบการปกครองตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.2528
  ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  พ.ศ. 2528  มาตรา 89 ดังนี้


  1.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

  2.  การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

  3.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

  4.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  5.  การผังเมือง

  6.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกหรือทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  7.  การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร

  8. การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 - 7

  9.  การขนส่ง

  10.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  11. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  12.  การควบคุมอาคาร

  13.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  14.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  15.  การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  16.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  17.  การสาธารณูปโภค

  18.  การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  19.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

  20.  การควบคุมสัตว์เลี้ยง

  21.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  22.  การควบคุมความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยในโรงมหรสพและสาธารณะสถานอื่น ๆ

  23.  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

  24.  การสาธารณูปการ

  25.  การสังคมสังเคราะห์

  26.  การส่งเสริมการกีฬา

  27.  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

  28.  การพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร

  29.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
         หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายหรือกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2528

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562