image
Main Menu
BANGKOK
รับฟังความคิดเห็นข้อบัญญัติ กทม. เรื่องค่าธรรมเนียนมด้านการสาธารณสุขขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน