image
Main Menu
BANGKOK
แบบสอบถามความคิดเห็น "ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. (ฉบับที่..) พ.ศ..."
 

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..." เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

      1. เหตุผลและความจำเป็น  

      2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...