image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

          (30 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future “ ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “อนาคตไทย อนาคตเรา” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ เขตปทุมวัน

         สำหรับการจัดนิทรรศการ “มหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future “ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 เวลา 08.30-22.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในนิทรรศการจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้และทำความรู้จักกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 โซน โซนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับภาพรวมของของยุทธศาสตร์ชาติ สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ VDO ภาพรวมการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โซนที่ 2 จัดแสดงภาพของอนาคตประเทศเมื่อได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เริ่มจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามช่วงวัยต่างๆ ประกอบด้วย ช่วงปฐมวัย ช่วงวัยเรียน ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน และช่วงผู้สูงวัย และโซนที่ 3 เป็นส่วนที่สรุปเพื่อสร้างความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญ ผ่านภาพจำความสุขทั้ง 6 และเปิดโอกาสในการร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในส่วนแสดงความคิดเห็น


—————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ