image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

           (30 พ.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักเทศกิจ โดย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักเทศกิจ จับมือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง โดยกำหนดเปิดรับนักศึกษาเป็นแห่งแรกของประทศในปีการศึกษา 2562 สำหรับการพัฒนาทั้ง 2 หลักสูตรนั้นเป็นการมุ่งผลิตนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนักบริหารจัดการเมืองมืออาชีพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานทันทีหลังจบการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรสายปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและความต้องการบุคลากรในสาขาดังกล่าวของเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

          นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงบางบอนซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ได้อนุญาตให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน โดยจะพื้นที่ดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสนเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ และเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัยและการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาเมืองให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น องค์ความรู้ที่ดีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการคิด วิเคราะห์ วินิจฉัย และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นพื้นฐานในการต่อยอดทางความคิดในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย การลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันนี้เป็นการร่วมมือกันเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองโดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอันเป็นภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจมีการหารือถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการให้นักศึกษาที่จบการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้เลย เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญและเรียนจบทางด้านนี้โดยตรง

           มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนั้นเดิมชื่อ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในการกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองและเครือข่ายการพัฒนาเมือง และการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในอาเซียน” ภายในปี 2569

           สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาใน 2 หลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 0 2244 3860 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.nmu.ac.th และ Facebook : NavamindradhirajUniversity


--------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ