image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

          (23 พ.ย. 61) เวลา 13.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานคร รุ่น 6) พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบริบทและประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านต่างๆ การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาเมืองและมหานครอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการพัฒนาเมืองให้มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งการจะพัฒนาเมืองให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ผู้นำองค์กรที่ดีถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” เป็นการพัฒนานักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการบริหารจัดการและพัฒนาเมือง รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ เน้นการระดมความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

          สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานคร รุ่น 6) กำหนดจัดอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 16 พ.ย. 61 หลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมหานคร กระบวนการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร การสร้างความเชื่อโยงและเครือข่ายการพัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง สังกัดหน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และตัวแทนประชาชน รวม 116 คน

——————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ