image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

          (23 พ.ย.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการปัองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการปัองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาขิงช้า)

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตรมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.61-31 ม.ค.62 ซึ่งได้บูรณาการควรมร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาบ (บช.น.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ชบ.ปส.) กองพลทหารราบที่ 9 กองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายทหาร) (กอรมน.กทม.) ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 36 เขต จำนวน 240 ชุมชน ภายใต้มาตรการต่างๆ ได้แก่ 1.มาตรการป้องกัน โดยขัดเวทีประชาคมและวิทยากรปีองกันยาเสพติด เข้าไปให้ภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 2.มาตรการปราบปราม โดยการจัดชุดปฏิบัติการข่าวเข้าไปสืบสวนหาข่าวผู้มีพฤติกรรมด้านยาเสพติด และจัดทำสภาพแวดล้อมด้านการข่าว 240 ชุมชน ดำเนินการสืบสวนปราบปรามและจับกุมกลุ่มค้ายาเสพติดที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ส่วนพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นมี่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ต้องได้รับการตรวจตรา กวดขันอย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะถูกดำเนินการตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 113/2557 ทุกราย 3.มาตรการบำบัดรักษา จัดบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถเข้ารับการบำบัดรักษาได้ทุกราย และมีการจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อเข้าไปช่วยเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.มาตรการในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงเรียน ให้ดำเนินการสำรวจนักเรียนในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยทางลับ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนอย่างเหมาะสม และใช้โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในการให้ความรู้ด้านการป้องกันเด็กในโรงเรียนและเป็นตัวเชื่อมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นอกโรงเรียนของเด็กที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีแกนนำอาสาสมัครนักเรียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ส่วนในสถานบริการให้จัดชุดปฏิบัติการตรวจสถานบริการทุกประเภทแบบบูรณาการ เข้าดำเนินการตรวจสถานบริการตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558

          ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินงานคือ มุ่งเน้นการขับเคลื่อน กำกับและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมการปฏิบัติของศูนย์อำนวยการปัองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2562 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การลดความต้องการยาเสพติดภายในประเทศ ทำให้สังคมไทยปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง


----- (จิรัฐคม...สปส./ปชส.สนอ.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ