image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

          (1 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

           ในที่ประชุม นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. รายงาน เรื่องการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีทรัพย์สินประเภทที่ดินที่อยู่ในความดูแล จำนวน 1,074 แปลง รวมเนื้อที่ 4,266 ไร่ โดยได้มาจากการจัดซื้อจัดจ้างและรับบริจาค กรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข และที่ทำการของกรุงเทพมหานคร แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ 1,010 แปลง ใช้ประโยชน์บางส่วน 8 แปลง และไม่ได้ใช้ประโยชน์ 56 แปลง ในส่วนของหน่วยงานที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจำนวน 18 หน่วยงาน นั้น สำนักการคลังได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดแผนที่ภาพถ่าย รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือน พ.ย. 61

          นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในส่วนที่มีการบุกรุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเร่งเจรจาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของกรุงเทพมหานคร และรายงานแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมายังสำนักการคลังเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ เดือน พ.ย. นี้เป็นต้นไป สำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้ประโยชน์ก็ให้แจ้งมายังสำนักการคลัง เพื่อที่สำนักการคลังจะได้เวียนแจ้งหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ที่ดินที่มีผู้บริจาคให้กรุงเทพมหานครโดยกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน อาทิ การบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียน หากต้องการนำไปดำเนินการอื่นให้เจรจากับผู้บริจาคเพื่อขอแก้ไขวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อยก่อนเข้าดำเนินการต่อไป 
 

 

 

อัลบั้มภาพ