image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

          (26 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อดำเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities โดยมี H.E. Mr.Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ UNESCAP ,UN Habitat Regional Office for Asia and the Pacific และ Asia Disaster Preparedness Centre ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

          สำหรับโครงการ Prosperity Fund Future Cities ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เป็นโครงการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการให้แก่กรุงเทพมหานคร ด้านการขนส่ง การวางผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ มี.ค.61 เป็นต้นมา โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Development Phase) ประกอบด้วยการฝึกอบรม Training and Dialogue ร่วมกับผู้แทนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 19 เมือง ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำและสำนักการจราจรและขนส่งจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

          ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (implementation phase) ดำเนินการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เป็นโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษดำเนินการร่วมกับโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ(UN-HABITAT) ในด้านการวางผังเมือง การขนส่งและการเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง (Urban Planning , Transport and Resilience) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอโครงการนำร่อง 3โครงการ ได้แก่ โครงการขยายเส้นทางการเดินเรือคลองภาษีเจริญตามเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) ของสำนักการจราจรและขนส่ง เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งผสมผสานรูปแบบล้อ-ราง-เรือ โครงการระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง (data centre) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักผังเมือง และโครงการบริหารจัดการน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ราชอาณาจักรไทยกับสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการค้ามานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เม.ย. พ.ศ.2398 หรือกว่า 163 ปี จึงถือได้ว่าไทยและอังกฤษมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานของมิตรภาพอันยั่งยืน การแสดงเจตจำนงในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities ในวันนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในการเตรียมความพร้อมให้เมืองต่างๆ สามารถพัฒนาตนเอง และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเมืองขององค์การสหประชาชาติ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 5 ด้วยกันอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนบนพื้นฐานของมิตรภาพอันดีงาม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณรัฐบาลสหราชอาณาจักร และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ที่เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 19 เมืองที่ได้เข้าร่วมโครงการ และการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรุงเทพมหานครและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ทั้งในระดับเมือง ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

-----------------------

 

อัลบั้มภาพ