image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 

 

          (24 ต.ค.61)เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

 

          นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ที่ประชาสภากรุงเทพมหานครพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม โดยร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ฉบับนี้กรุงเทพมหานครจะปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดความแออัดของผู้รับบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่จากการให้บริการรูปแบบเดิม และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่สามารถเก็บค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษและค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ อีกทั้งค่าบริการทางการแพทย์ตามรูปแบบเดิมก็มีการเก็บค่าบริการที่ไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ.2543 สำหรับการบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ หมายความถึงการบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ในสถานที่ที่จัดไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้รับบริการจะต้องเสียค่าบริการสูงกว่าค่าบริการปกติ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า เมื่อกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษแล้ว จะต้องให้บริการทางการแพทย์รูปแบบปกติควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งกรุงเทพมหานครควรกำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษโดยนำอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลอื่นของรัฐมาประกอบในการพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการด้วย
          ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติเรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และจะส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป
----------------------