image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน


ร่วมกันเสนอชื่อครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"

          (26 ก.ย.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา สำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาราม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และไทย ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก 2 ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ไปยังกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศ ส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละประเทศนั้นๆ

          สำหรับคุณสมบัติของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหรือเคยเป็นนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นหลัก และคุณสมบัติเฉพาะ จะต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาส่วนประเภทรางวัลครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 1.ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล 2.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 3.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 และลำดับที่ 17 จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร และ4.ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

          กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3467-8 หรือเว็บไซต์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี www.pmca.or.th โทร. 0 2280 2736 หรือ Facebook : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)