image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น 250 ราย เข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ


   

                (20 ก.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมถึงเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนดีเด่น ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นของหน่วยงาน ได้คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดและจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกของหน่วยงานไปยังสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครต่อไป
 
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มีข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย และระดับหน่วยงาน จำนวน 202 ราย รวมทั้งสิ้น 205 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ อาวุโส จำนวน 55 ราย กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญงานและ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 31 ราย และกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 119 ราย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และสลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท ส่วนระดับหน่วยงานได้รับประกาศเกรียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
         
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย มั่นคง และปลอดภัย ตามวิถีของความพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและโครงการต่างๆ ในการพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯ ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนตามภารกิจดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อเป็นกำลังสำคัญใน การผลักดันงานและกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ซึ่งนอกจากการมีคุณสมบัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณงามความดี ทั้งกายและใจ ตลอดจนต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ อย่างแท้จริง 
         
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นายประยูร วงค์พุทธคำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นางสาวจินตนา ทองผุด เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ และ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นายเพลิน จูงกลาง พนักงานขับรถยนต์ ส 1ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางพลัด

-----------------------------