image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน “ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"                (19 ก.ย. 61) เวลา 15.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งานเวทีสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองฐานรากชุมชนอยู่ดีมีสุข “ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตนำเงินดังกล่าวไปใช้สำหรับจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น การเกิด การเจ็บป่วย เรื่องของผู้สูงอายุ การเสียชีวิต ทุนการศึกษา ซึ่งจะทำให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีและความร่วมมือกันของคนในชุมชน โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิต และพื้นที่รูปธรรมต้นแบบ พร้อมรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรุงเทพมหานครจากเครือข่ายขบวนองค์การชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) นางสุพิศ จันทะพิงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายธนพลล์ ดอกแก้ว ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร.อ.ดร.ประภาส แสงประดับ รองประธานคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการเขตดินแดง ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตลอดจนภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
 
         
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการดูแล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาประชากร และการพัฒนาเมือง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีผู้คนมีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนและชุมชน โดยกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ให้สามารถดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้สามารถขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาความเข็มแข็งของกองทุนและสมทบงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการของระบบสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐ โดยองค์กรชุมชนได้เสนอการจัดสวัสดิการชุมชนต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพิจารณางบประมาณสนับสนุนในหลักการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล ในอัตรา 1:1:1 (ชุมชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รัฐบาล) โดยรัฐบาลได้จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครแล้ว และยังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในหลักการ แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อบัญญัติ เรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2557 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง และสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้สามารถขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินการระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการของชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 กองทุน เป็นเงิน 5,905,480 บาท และในปีงบประมาณ 2561 ได้จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 กองทุน เป็นเงิน 7,930,120 บาท และในปีงบประมาณ 2562 กรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 21,795,800 บาท อีกด้วย
 
สำหรับ เงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 กองทุน ได้มอบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนใน 21 สำนักงานเขต ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองเตย เขตคลองสาน เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตดุสิต เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตบางเขน เขตบางแค เขตบางซื่อ เขตบางบอน เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตยานนาวา เขตราษฎร์บูรณะ เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสะพานสูง
 
 --------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 2431  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้