image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย


 
 


                (3 ก.ค. 61) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ผู้ประกอบการ  โดยมี สำนักอนามัย  สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้เกี่ยวข้อง  และผู้เข้าอบรม  190 คน  ร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมอิสติน เขตราชเทวี 
 
   
 
สืบเนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการการจัดเก็บ การผลิตและการสะสมสารเคมี การขนส่ง และการใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตราย มากถึง  4,750 แห่ง ประกอบกับจากฐานข้อมูลบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานคร  มีสถานประกอบการที่มีระดับความเสี่ยงสูงร้อยละ 6.89  ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  ซึ่งจากการสุ่มสำรวจสถานประกอบการในปี 2561 จำนวน 200 แห่งพบว่าร้อยละ 90 ไม่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี กรุงเทพมหานครจึงจัดการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ผู้ประกอบการขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันจัดทำแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน  ทั้งนี้การอบรมฯ เป็นการบรรยายแบบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำแผนฉุกเฉินให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ งามมุข  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และทีมวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
   
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตราย ชนิดต่างๆ เป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น  ซึ่งผู้ประกอบการและสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี   กรุงเทพมหานครจึงต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามหลักหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งจัดทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี   ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงลดโอกาสในการเกิดความรุนแรงของอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป 
 
--------------------------
 
จำนวนคนอ่าน 1346  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้