image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 พัฒนาบึงรางเข้เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำบางขุนเทียน                (2 ก.ค.61) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงรางเข้ ซอยเทียนทะเล 7 และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนค.ส.ล.คลองระหาญ) เขตบางขุนเทียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 

วางท่อดึงน้ำลงแก้มลิงบึงรางเข้แก้น้ำท่วมขังถนนบางขุนเทียนชายทะเล
 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณถนนบางขุนเทียน ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 1 ใน 17 จุดของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งบริเวณถนนดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะสภาพพื้นผิวจราจรมีระดับต่ำ เมื่อปริมาณฝนที่ตกเกินกว่า 60 มม./ชั่วโมง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในถนนดังกล่าว ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณบึงรางเข้ โดยจัดทำเป็นสวนสาธารณะและสวนน้ำบึงรางเข้ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบึงรางเข้เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 23,000 ลบ.ม. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงรางเข้ ซอยเทียนทะเล 7 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำหรับโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงรางเข้ ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กำลังสูบ 1.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ชนิดดาดท้องคลอง ความยาวประมาณ 190 ม. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำลังสูบ 0.50 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ สร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาวประมาณ 100 ม. และติดตั้งระบบ SCADA พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ระบบ ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานกับหน่วยงานระบบสาธารณูปโภค สำรวจแนวสิ่งกีดขวางในการก่อสร้าง เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มีท่อสายสื่อสารใต้ดินกีดขวางบริเวณตำแหน่งก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ การประปานครหลวง มีท่อประปาขนาด 300 มม. กีดขวางแนวสร้างท่อระบายน้ำ และการไฟฟ้านครหลวง มีแนวสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า กีดขวางแนวก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงรางเข้แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทาง
 

เร่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่และปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญเดิม
 
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนค.ส.ล.คลองระหาญ) ประกอบด้วย งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีสูบน้ำเดิม) ซ.บางกระดี่ 32 และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีแห่งใหม่ด้านปากคลองระหาญบรรจบคลองสนามชัย) ซ.บางกระดี่ 34 หมู่บ้านสิรินดา สำหรับงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีสูบน้ำเดิม) ขนาดกำลังสูบ 8 ลบ.ม./วินาที ประกอบด้วย การปรับปรุงสถานีสูบน้ำเดิม งานโครงสร้างปิดกั้นน้ำชั่วคราว งานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า ปรับปรุงเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ติดตั้งประตูระบายน้ำ ปรับปรุงประตูระบายน้ำ ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 5.16% ส่วนงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีแห่งใหม่) กำลังสูบ 9 ลบ.ม./วินาที ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ สร้างอาคารควบคุมและที่พักเจ้าหน้าที่ งานโครงสร้างป้องกันดินพังและทำนบกั้นน้ำชั่วคราว ติดตั้งประตูระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.00 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ติดตั้งบานปิดทางเดียว (Flap Gate) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งตู้ควบคุมเครน ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 40% คาดว่าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ จะสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานได้ประมาณต้นเดือนส.ค.61 ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเดิมและก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
“ระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นระบบคลอง โดยจะมีคลองสายหลักในการระบายน้ำเชื่อมต่อกัน อาทิ คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองทวีวัฒนา คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย คลองราชมนตรี คลองหมื่นแช่ม คลองขุนราชพินิจใจ คลองระหาญ โดยน้ำในคลองทั้งหมดจะไหลมารวมกันในพื้นที่กักเก็บน้ำ ซึ่งเป็นแก้มลิงในโครงการพระราชดำริคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำไว้ก่อนจะระบายลงสู่อ่าวไทย อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้จัดหาพื้นที่สำหรับรองรับน้ำ เพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ อาทิ แก้มลิงบึงรับน้ำประชานิเวศน์ ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำในช่วงฝนตก และระบายลงสู่คลองในพื้นที่ช่วงที่ฝนหยุดตกต่อไป” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1062  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้