image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  อนุมัติ 1,896 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก 1,337 ชุมชน                (12 มิ.ย. 61) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพฯ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
จากผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต พบว่า มีจำนวนโครงการที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1,896 โครงการ จาก 1,337 ชุมชน โดยมีงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 245,127,800 บาท ซึ่งร้อยละ 74.91 เป็นโครงการประเภทสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณูประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชน รองลงมาเป็นโครงการด้านสังคม ร้อยละ 17.87 และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.89 ขณะที่โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนน้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 1.43 เท่านั้น สำหรับปัญหาสำคัญที่พบจากการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต คือ การขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เพื่อใช้ดำเนินโครงการ ความต้องการของชาวชุมชนในเขตเมือง และข้อกำหนดไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ เช่น การจัดซื้อกล้องวงจรปิด
 
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้น และฟื้นฟูชุมชน และพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน ด้วยการให้ชุมชนได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การดำเนินการต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ชัดเจน รวมถึงการจัดส่งโครงการต้องมีการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
 
  --------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ธนิตาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1792  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้