image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำในเมือง รับสถานการณ์ฝน                (10 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลาง และเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 เขตวังทองหลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม บริเวณสะพานข้ามคลองโคกคราม ซอยรามอินทรา 14 เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตลาดพร้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

ขุดลอกคลองเพิ่มเครื่องสูบดึงน้ำถนนลาดพร้าวลงสู่คลองแสนแสบ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลาง และเขตลาดพร้าว เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก โดยเพิ่มประสิทธิภาพในระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ โดยสำนักการระบายน้ำ ได้วางมาตรการและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าว โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ และขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล รองรับปริมาณฝนที่ตกหนัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มขีดความสามารถในการเร่งระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำกำหนดจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนปีนี้
 
 

กำชับผู้รับจ้างคลองเสือน้อยสร้างสถานีให้แล้วเสร็จภายในก.ค.นี้
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย ผลงานที่ทำได้ 85.53% ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย ตอนคลองจั่น กำลังสูบ 15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อนค.ส.ล.(ชนิดดาดท้องคลอง) ความยาว 7,410 ม. สร้างราวเหล็กกันตก ความยาว 7,410 ม. และสร้างทางเดินค.ส.ล. ความยาว 140 ม. ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ งานเครื่องกล งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ส่วนเขื่อนค.ส.ล. เหลืองานติดตั้งบันไดและราวจับเหล็ก และราวเหล็กกันตก ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการทำให้การทำงานล่าช้า อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.61 เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อยแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเร่งระบายน้ำจากคลองเสือน้อยลงสู่คลองลาดพร้าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
เร่งรื้อถอนนั่งร้านเปิดทางน้ำไหลคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม
ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม ผลงานที่ทำได้ 66.84% ประกอบด้วย การก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ตอนคลองหลุมไผ่ จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ ความยาว 9,260 ม. สร้างราวกันตก ความยาว 9,260 ม. สร้างทางเดินค.ส.ล. ความยาว 1,210 ม. ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มต้นสัญญาวันที่ 16 ก.พ.56 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 ม.ค.59 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,050 วัน ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนก.ย.60 ที่ผ่านมาผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญาอีก 1,050 วัน และได้รับการขยายอายุสัญญา 53 วัน ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงนามบันทึกต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ 2 สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างหลายครั้ง แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ดำเนินการแต่อย่างใด สำนักการระบายน้ำมีหนังสือขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการรื้อถอนนั่งร้าน ในบริเวณที่ยังไม่ได้รื้อถอนนั่งร้านออกไปให้เรียบร้อย ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามคลองโคกคราม ซอยรามอินทรา 14 บริเวณถนนผลาสินธุ์และปากซอยลาดปลาเค้า 55 จากนั้นให้ดำเนินการขุดลอกคลอง เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเพิ่มอัตราการไหลหมุนเวียนของน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าว บางเขน บึงกุ่ม และเขตบางกะปิ
 
 ----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1788  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้